Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk hjelp. Den er delt i to deler.

Hvis staten gjør et tvangsinngrep overfor enkeltpersoner, skal du uansett få dekket de juridiske kostnadene. Dette gjelder barnevernsaker, tvangsinnleggelse og medisinering på sykehus, utvisning av utlendinger, hvis politiet tar ut siktelse i de fleste type saker og for fornærmede i noen typer saker.

I tillegg er det noen type private saker av stor betydning som det gis fri rettshjelp i hvis søkeren har formue og inntekt under gitte grenser. Dette dreier seg om barnefordelingssaker, utkastelse fra bolig, oppsigelse fra arbeidsgiver, saker hvor NAV nekter deg stønad og for voldsoffere. Det dekkes også en del kostnader i forbindelse med skifteoppgjør etter ekteskap eller samboerskap. Inntektsgrensen er 246 000 kroner i skattbare inntekter per år for enslige, og sammenlagt skattbare inntekter på 369 000 kroner for samboende og gifte. Formuesgrensen er 100 000 kroner i begge tilfeller. Det finnes unntak fra grensene, eksempelvis hvis formue er knyttet til bolig, eller inntekten ikke overstiger grensen så mye. I tillegg kan det gis fri rettshjelp hvis søkeren har en dårlig økonomi generelt. Ta kontakt for å få vurdert om du kan få fri rettshjelp.

Utenom dette gis det også fri rettshjelp i saker av stor betydning for vedkommende. Ta kontakt for å få vurdert om dette gjelder deg.

 

Hvis du får innvilget fri rettshjelp, har ikke advokaten lov til å kreve ytterligere betaling fra deg, med unntak av egenandel i enkelte saker. Det er imidlertid ikke alle advokater som jobber med fri rettshjelpssaker.  Det gjør vi i Askø advokatfirma.

    Kontakt oss: