Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Arbeidsrett Selskap

Generelt om arbeidsrett fra selskapets perspektiv

Markedet og selskapet er stadig i endring, noe som skaper et behov for fleksibilitet vedrørende ansettelse, organiseringen og oppsigelse av ansatte.

For ledelsen i selskapet er det derfor viktig å vite hvilken handlefrihet de har i en gitt situasjon, og hvordan de kan utføre endringer på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.

Utgangspunktet for endringer av arbeidsforhold

Enhver endring i arbeidstakers arbeidsforhold kan gjennomføres enten ved avtale, oppsigelse eller gjennom pålegg med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett.

Hvilke endringer som kan gjøres med hjemmel i styringsretten bygger på en tolkning av arbeidsforholdet i vid forstand; Lovgivning, tariffavtaler, arbeidsavtalens ordlyd, partenes forutsetninger, praksis med mer.

Flytting av geografisk sted

Om flytting av arbeidsplassen kan skje beror på en tolkning av arbeidsforholdet i vid forstand som nevnt ovenfor. Om arbeidsplassen står i arbeidskontrakten er det som regel av mer informativ karakter, enn bindende for arbeidsgiver.

Flytting fra et selskap til et annet i konsernet

Selv om det endelige svaret beror på en konkret tolkning av arbeidsforholdet, så er det vanligvis innenfor styringsretten å flytte en ansatt fra et selskap til et annet innen konsernet. Dette har blitt akseptert av domstolene selv om flyttingen førte til en endring i arbeidsoppgaver, som for eksempel i LG-1994-1083 (Rieber-dommen). Lagmannsretten uttalte:

«Lagmannsretten finner at det klart må ligge innenfor styringsretten å omforme selskapsstrukturen i konsernet. Det vil også i stor grad være nødvendig for å overleve når det gjelder en virksomhet som Rieberkonsernet. I konsernet har gamle virksomheter forsvunnet og nye kommet til så lenge selskapet har eksistert. A har også opplevd dette, idet hun tidligere var ansatt i Rieber Sko som for en del år tilbake var en stor avdeling innenfor Rieber konsernet, men som nå nærmest er nedlagt. Det har vært et mønster i hele tiden Rieber har eksistert at de stadig har måttet tilpasse seg og gå ut av noen satsingsområder og finne nye. Rieber, hvor A var ansatt, var også utsatt for de stadige endringer i selskapsstrukturen.»

Endring av lønn og arbeidstid

Adgangen for arbeidsgiver å ensidige endre lønn og arbeidstid er svært begrenset. Reglene i arbeidsmiljøloven (aml.) av 2005 kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt, jf. aml. § 1-9.

Adgang til å permittere ansatte

Permisjon av ansatte kan brukes der bedriften har midlertidige problemer.

Det finnes tre rettslig grunnlag for å permittere ansatte:

  1. Permittering etter avtale mellom virksomheten og arbeidstaker
  2. Permittering etter avtale mellom virksomheten og de tillitsvalgte / fagforeningen (tariffavtaler).
  3. Permittering på ulovfestet grunnlag

Oppsigelse

Oppsigelser er regulert i aml. kapittel 15. Det blir stilt både formkrav, prosessuelle og materielle krav.

Oppsigelse skal skje skriftlig, jf. aml. § 15-4 (1). Aml. § 15-3 regulerer oppsigelsesfrister.

Det viktigste materielle kravet er at oppsigelse må ha saklig grunn, jf. aml. § 15-7 (1).