Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Arbeidsrett

Generelt om Arbeidsrett

Arbeidsretten handler om lover og regler som gjelder arbeidslivet. Har du krav på fast stilling? Får du den lønnen du har krav på? Hadde sjefen rett til å si deg opp? Vi i Askø advokatfirma kan gi deg svar på slike spørsmål og hjelpe deg med å få oversikt over dine rettigheter. Ofte oppstår det konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvor arbeidstaker kan ha rett, men ikke får gjennomslag ovenfor arbeidsgiver. Vi i Askø advokatfirma kan bistå deg også i slike situasjoner.

Arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til arbeidsmiljøloven. Et av hovedformålene med loven er å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Videre skal den sikre trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet og legge til rette for tilpasninger til arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Arbeidsmiljøloven går langt i å beskytte arbeidstakerens rettigheter.

Arbeidskontrakt

Ved siden av arbeidsmiljøloven og eventuelle tariffavtaler er arbeidskontrakten den viktigste reguleringen av dine rettigheter og plikter i jobbsammenheng.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5 (1). Det er viktig at du som arbeidstaker krever en skriftlig arbeidsavtale så raskt som mulig, siden arbeidskontrakten utgjør ditt viktigste bevis for din ansettelse og din eventuelle rett til å jobbe for arbeidsgiveren. Selv om du i lengre tid har jobbet på en arbeidsplass, hender det at arbeidsgiveren påstår at du ikke har blitt ansatt. I et slikt tilfelle kan vi i Askø advokatfirma bistå deg med å bevise at det foreligger et ansettelsesforhold.

Det forekommer ikke sjeldent slurv og mangler ved inngåelsen av og ved utformingen av arbeidskontrakten. Ofte tenker man ikke særlig mye over innholdet i arbeidskontrakten før det oppstår konflikt. Dette er åpenbart uheldig, siden mange konflikter kunne vært unngått om arbeidskontrakten hadde vært klarere, eller den hadde blitt lest igjennom grundigere på forhånd. Kanskje du og sjefen tolker enkelte punkter i arbeidskontrakten forskjellig? Kanskje det står noe i arbeidskontrakten som ikke samsvarer med arbeidsmiljøloven? Vi i Askø advokatfirma kan bistå deg ved uenigheter om arbeidskontrakten, og har flere ganger fått reforhandlet kontrakter og dermed løst konflikten.

Arbeidstid

Har arbeidsgiveren rett til å pålegge deg å jobbe nattskift? Hvor mye overtid og helgearbeid kan sjefen egentlig kreve av deg? Når kan du si nei til å jobbe? Ikke sjeldent kommer arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid på spissen. Noen ganger er arbeidsgiveren temmelig hjelpeløs ved sykdom i bedriften, mens andre ganger skyldes det kalkulert underbemanning. Uansett årsak er det grenser for hva sjefen kan pålegge deg av overtid og endringer i arbeidstid. Reglene om arbeidstid finnes i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Ta kontakt med oss i Askø advokatfirma slik at vi kan hjelpe deg.

Lønn

Får du den lønnen du har krav på? Kan arbeidsgiveren tilbakeholde eller gjøre fratrekk av lønnen din? Har du krav på overtidstillegg? De fleste av oss er avhengige av lønnen til å finansiere forbruksutgifter, betale husleie eller nedbetale lån. Derfor kan det få store konsekvenser dersom man ikke får den lønnen man har krav på. Vi i Askø advokatfirma kan bistå deg med å avklare hvilken lønn du har krav på, og hjelpe deg med å kreve lønnen utbetalt fra arbeidsgiveren.

Lønnen skal være regulert i arbeidskontrakten, enten direkte, eller ved å henvise til lov, forskrift eller tariffavtale, jf. arbeidsmiljøloven. § 14-6 bokstav i, jf. § 14-6 (2).

Ferie og feriepenger

Hvor mye ferie har du egentlig krav på? Kan arbeidsgiveren pålegge deg å ta ut ferie? Kan du selv velge når du skal ha ferie, eller har arbeidsgiver siste ord? Kan du velge å ikke ta ut ferie? Hvor mye feriepenger har du krav på? Kan du selv bestemme når du får utbetalt feriepengene?
Som regel fungerer ferieavviklingen greit, men noen ganger oppstår uenighet. Ferien reguleres av en egen lov, ferieloven. Vi opplever at arbeidstakeren ofte har rett i konfliktene rundt ferie og feriepenger, men får allikevel ikke gehør for sitt syn før det engasjeres en advokat. Vi i Askø Advokatfirma hjelper deg med å få svar på dine spørsmål vedrørende ferie, og ikke minst til å kreve den ferien og de feriepengene du har rett på.

Oppsigelse

Reglene om oppsigelser er noen av de viktigste reglene i arbeidsmiljøloven for arbeidstakeren. Konflikter om oppsigelse er noen av de sakene innenfor arbeidsretten som hyppigst blir bragt inn for domstolene. I arbeidsmiljølovens kapittel 15 finnes det en rekke regler som stiller opp et relativt strengt vern av arbeidstakeren. Kapittelet inneholder både formkrav og oppsigelsesfrister. Særlig viktig for arbeidstaker er vernet mot usaklig oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

Har du blitt sagt opp uten å bli innkalt til drøftingsmøte i forkant? Har du blitt sagt opp i forbindelse med en nedbemanningsprosess, men mener andre burde vært sagt opp før deg? Har arbeidsgiver satt en kortere oppsigelsesfrist enn arbeidsmiljøloven tillater? Oppfyller ikke oppsigelsen formkravene i arbeidsmiljøloven (skriftlig, opplysning om retten til å kreve forhandlinger, osv.)? Har sjefen avvist din forespørsel om forhandlinger etter oppsigelse? Er du sagt opp uten at det foreligger saklig grunn?

Dersom arbeidstakeren har blitt sagt opp ulovlig kan arbeidstakeren både ha krav på å gjeninntre i stillingen og å få utbetalt erstatning. Vi opplever ofte at arbeidstakeren har rett i slike saker, men ikke får gehør eller gjennomslag hos arbeidsgiver før advokat engasjeres.

Vi i Askø Advokatfirma kan bistå deg i saker om oppsigelse og svare på dine spørsmål. Vi har vunnet frem mot arbeidsgiveren i mange slike saker, og våre klienter har blitt tilkjent ikke ubetydelige beløp i erstatning.

Diskriminering og trakassering på arbeidsplassen

Med diskriminering menes usaklig forskjellsbehandling. Diskriminering kan forekomme under ansettelsesprosessen, eller senere ved eksempelvis fastsettelsen av lønn, forfremmelser og nedbemanning. Vi ser for eksempel ofte at vikaransatte over lengre tid får lavere lønn enn de faste ansatte, noe som kan være diskriminering. I utgangspunktet er enhver diskriminering forbudt, men arbeidsmiljøloven nevner uttrykkelig diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, alder, kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Ved ulovlig diskriminering eller trakassering kan arbeidsgiver bli dømt til å rette på forholdet og til å betale erstatning.

Har du opplevd å ikke bli ansatt på grunn av diskriminering? Har du opplevd endring i stilling, inkludert forfremmelse eller mangel på forfremmelse, som du opplever som diskriminerende? Har du opplevd å bli trakassert på arbeidsplassen, enten av sjefen eller av andre kollegaer? Ta kontakt med oss i Askø advokatfirma. Vi kan hjelpe deg med saken. Vi i Askø Advokatfirma har vunnet frem mot arbeidsgiveren i flere saker om trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.