Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Kontraktsrett

Avtalerett og kontraktsrett

Mens avtalerett handler om hvordan avtaler blir inngått slik at de blir rettslig bindende, ugyldighet, avtalenesensur og avtaletolkning, så handler kontraktsrett om partenes rettigheter og plikter innenfor den inngåtte kontrakten.

Eksempler på rettigheter og plikter i kontrakten er leveringsplikt, betalingsplikt og misligholdsbeføyelser som heving og erstatning. Videre tapsbegrensningsplikt, opplysningsplikt og regler om hvem som har risikoen.

Når det ikke står noe i kontrakten om en rettighet eller plikt, så utfylles den med alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper som utledes av lignende kontraktslovgivning, rettspraksis, bransjekutymer, standardkontrakter, og reelle hensyn.

Noen grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper

  • Ytelse mot ytelse
  • Lojalitet i kontraktsforhold

Resultatforpliktelser og innsatsforpliktelser

En resultatforpliktelse innebærer at det er avtalt et bestemt resultat. Om resultatet ikke oppnås og dette skyldes forhold på debitors side, så foreligger det kontraktsbrudd. Plikten til å levere varen i kjøpskontrakter er et typisk eksempel på en resultatforpliktelse.

En innsatsforpliktelse innebærer at en tjenesteyter må gjøre en faglig forsvarlig innsats til å oppnå et mål. Det foreligger kun kontraktsbrudd om tjenesteyteren ikke gjør en faglig forsvarlig innsats. Et eksempel er at en advokat skal jobbe for å vinne saken. Så lenge advokaten gjør en faglig forsvarlig innsats for å vinne saken, så foreligger ikke kontraktsbrudd om han eller hun taper saken.