Drammen: 32 82 21 00 // Oslo: 22 22 11 56
·
post@askoadvokat.no
·
Man - Fre 09:00-16:00

Sameie og borettslag

Generelt om sameie

Sameie er at to eller flere personer eier noe sammen. Det er selve eiendomsretten som er delt, ikke bruksretten. Sameieobjektet kan både være en ting eller en formuesmasse.

Sameie reguleres av sameieloven (saml.) av 1965 når ikke noe annet er avtalt eller følger av særlig hjemmel, jf. saml. § 1.

Når ikke noe annet er avtalt eier sameieren like store parter, jf. saml. § 2 (1).

Bruk og utnytting

Hver av sameierne har rett til å nytte sameietingen til det han er «etla eller vanleg» brukt til, og til annet som passer med tiden og forholdene, jf. saml. § 3 (1).

Ingen må nytte tingen i større grad enn det som svarer til hans part, eller således at det «uturvande eller urimeleg» er til ulempe for noen medeier, jf. saml. § 3 (2).

Flertallsvedtak

Et flertall kan gjøre vedtak om styring og utnytting i samsvar med det sameietingen er «etla eller skikka til», og slikt binde et mindretall, jf. saml. § 4 (1). Et slikt vedtak må ikke stride mot sameieloven, som inneholder flere begrensninger til slike vedtak, jf. saml. § 4 (2).

Oppløsning

Etter varsel med rimelig frist har hver av sameierne rett til å få sameiet oppløst, jf. saml. § 15 (1). Retten til å oppløse gjelder ikke realsameie (i fast eiendom), jf. saml. § 15 (2). For slike tilfeller gjelder jordskifteloven av 2013.

Generelt om borettslag

Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett (borett) til egen bolig i lagets eiendom. Borettslag reguleres i burettslagslova (brl.).

Stiftelse

Reglene om stiftelse av et borettslag finnes i brl. kapittel 2.

For å stifte et borettslag må den eller de som skal tegne andeler i laget lage et stiftelsesdokument, som i det minste skal inneholde vedtekter, navn eller foretaksnavn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer for stifterne, tiden for innbetaling av andelene og om hvem som skal være første styre og første revisor for laget, jf. brl. § 2-1 og § 2-3.

Et sentralt vilkår er at stifterne skal datere og skrive under stiftelsesdokumentet. Når alle stifterne har skrive under stiftelsesdokumentet, er andelene tegnet og laget stiftet.

Melding til Foretaksregisteret

Laget skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Før laget blir meldt til Foretaksregisteret, skal andelskapitalen være fullt innbetalt. Innbetalingen skal stadfestes av revisor. Er det betalt inn mindre enn det som er oppgitt og stadfestet i meldingen, er styremedlemmene og revisor solidarisk ansvarlige for det som mangler. Det gjelder selv om det ikke er voldt skade, jf. brl. § 2-9 (1).

Dersom laget ikke er meldt til Foretaksregisteret innen fristen, kan laget ikke registreres. Plikter etter stiftingsdokumentet er då ikke lenger bindende. Det same gjeld dersom registrering blir nekta på grunn av feil som ikke kan rettes, jf. brl. § 2-9 (2).

(3) Laget kan ikke erverve retter eller pådra seg plikter før det er registrert, jf. brl. § 2-9 (3).

Andelseiers begrensede ansvar

Et særtrekk ved borettslag er at andelseieren ikke har noe direkte ansvar for gjelden borettslaget har, jf. brl. § 1-2 (1). Andelseierne har ikke plikt til å gjøre innskudd i laget eller i et konkursbu ut over det som følger av § 3-1 om andel, § 2-10 om borettsinnskudd og § 5-19 om felleskostnader, jf. brl. § 1-2 (2).

Hovedregelen om borett

Hver andel gir enerett til å bruke et bosted i laget og rett til å bruke fellesareal til det de er tenkte eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene, jf. brl. § 5-1.